Turbo lips
Shin Kiba

Turbo Lips
A4 B/W, Xerox printed
2021

Kings Cross
Camden Town
Kings Cross
Shinjuku
Shinjuku
Shinjuku
Kamiikebukuro