Semaphore
Ikebukuro, 2012
Ikebukuro, 2012
Ikebukuro, 2012
Ikebukuro, 2012
Ikebukuro, 2012